statystyka
Blog > Komentarze do wpisu

Dekret o usprawiedliwieniu cz.5.

Rozdział VII.

Rozdział VII. Czym jest usprawiedliwienie grzesznika i jakie są jego przyczyny

Po tym przysposobieniu i przygotowaniu następuje usprawiedliwienie, które nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem i odnowieniem wewnętrznego człowieka przez dobrowolne przyjęcie łaski i darów. Dlatego człowiek z niesprawiedliwego staje się sprawiedliwi, z nieprzyjaciela przyjacielem, aby stał się „w nadziei dziedzicem życia wiecznego” (Tyt 3,7).

Przyczyny tego usprawiedliwienia są następujące. Przyczyną celową jest chwała Boga i Chrystusa oraz życie wieczne. Przyczyną sprawczą zaś jest Bóg miłosierny, który darmo obmywa i uświęca (por 1 Kor 6,11), znacząc i namaszczając (por. 2 Kor 1,21) „Świętym Duchem obietnicy, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa” (Ef 1,13n). Przyczyną zasługującą jest umiłowany jednorodzony Jego Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, który „gdy byliśmy nieprzyjaciółmi” (Rz 5,10), „przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował” (Ef 2,4), swoją najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył nam usprawiedliwienie i za nas zadośćuczynił Bogu Ojcu. Przyczyną stanowiącą narzędzie jest sakrament chrztu, który jest „sakramentem wiary”, bez której nikt nie został nigdy usprawiedliwiony.

Wreszcie jedną przyczyną formalną jest sprawiedliwość Boga, nie ta, którą On sam jest sprawiedliwi, lecz ta, którą nas sprawiedliwymi czyni, którą przez Niego obdarowani, odnawiamy się duchem w naszym myśleniu (por. Ef 4,23) i nie tylko uchodzimy za sprawiedliwych, lecz prawdziwie nazywamy się sprawiedliwymi i nimi jesteśmy (por 1 J 3,1); każdy otrzymuje swoją sprawiedliwość według miary, w jakiej Duch Święty udziela każdemu, jak chce (por. 1 Kor 12,11), według własnej każdego dyspozycji i współpracy.

Chociaż nikt nie może bowiem być sprawiedliwy, jak tylko przez sługi męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jednak przy usprawiedliwieniu grzesznika dzieje się to wówczas, gdy przez zasługę tej najświętszej męki miłość Boża rozlewana jest przez Ducha Świętego w sercach tych, którzy otrzymują usprawiedliwienie i ta miłość w nich pozostaje. Dlatego też w chwili usprawiedliwienia człowiek otrzymuje wraz z odpuszczeniem grzechów przez Jezusa Chrystusa, w którego zostaje wszczepiony, te wszystkie dary wlane, to jest wiarę, nadzieję i miłość.

Wiara bowiem bez nadziei i miłości ani nas nie łączy w sposób doskonały z Chrystusem, ani nie czyni nas żywymi członkami Jego Ciała. Z tego powodu bardzo słusznie mówi się, że wiara bez uczynków jest martwa i bezowocna (por. Jk 2,17) oraz „w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy ani jego brak, lecz wiara działająca przez miłość” (Gal 5,6; por. 6,15).

Z prośbą o taką wiarę zgodnie  tradycją apostolską katechumeni zwracają się do Kościoła przed sakramentem chrztu, kiedy proszą „p wiarę dającą życie wieczne”, którego bez nadziei i miłości wiara nie może udzielić. Dlatego też natychmiast słyszą słowo Chrystusa: „Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17). Toteż przyjmując prawdziwe usprawiedliwienie chrześcijańskie, odrodzeniu od razy otrzymują polecenie, by je zachowywali jak „pierwszą szatę” (por. Łk 15,22), białą i nieskalaną, darowaną im przez Chrystusa Jezusa zamiast tej, którą Adam utracił dla siebie i dla nas przez swe nieposłuszeństwo, aby ją zanieśli przed trybunał naszego Pana Jezusa Chrystusa i posiedli życie wieczne.

Cytat za Breviarium Fidei, Poznań 2007

czwartek, 09 lipca 2009, yarpenzirgin

Polecane wpisy

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.7.

    Rozdział X i XI Rozdział X. Wzrost otrzymanego usprawiedliwienia. W ten sposób usprawiedliwieni, stawszy się „przyjaciółmi” i „domownikamiR

  • Kanon 1 z Dekretu o Usprawiedliwieniu

    Trochę zrywam z chronologia prezentowania tego dekretu, ale ten kanon jest bardzo ciekawy. Kan. 1. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek może być usprawiedliwio

  • Dekret o usprawiedliwieniu cz.6.

    Rozdział VIII i IX Rozdział VIII. Jak rozumieć to, że grzesznik jest usprawiedliwiony dzięki wierze i za darmo. Gdy zaś Apostoł twierdzi, że człowiek dostępuje

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: